دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1398 
1. بررسی و تحلیل قصه‌های «حیوان-داماد»

صفحه 1-22

علی حیدری؛ سمیه حدادیان؛ قاسم صحرایی