تماس با ما

شیراز، پردیس ارم، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، دفتر مجله‌ی مطالعات ادبیات کودک، 

پست الکترونیک:clsjournal@rose.shirazu.ac.ir

برای اشتراک نسخه های چاپی مجله لطفا برای هر شماره مبلغ مبلغ 20000تومان را به شماره حساب 5672862616 بانک ملت به نام  دانشگاه شیراز-مجلات با شماره شناسه مربوط به مجله: 2400080109169 واریز نموده و فیش مربوطه را به همراه آدرس پستی و کدپستی 10 رقمی به ایمیل مجله clsjournal @rose.shirazu.ac.i ارسال نمایید.


CAPTCHA Image