سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

اشتراک سالانه برای دانشجویان: 000/50 ریال (داخل کشور) و 45 دلار (خارج کشور)

اشتراک سالانه برای هیأت علمی و کارمندان دولت: 000/60 ریال (داخل کشور) و 65 دلار (خارج کشور)

اشتراک سالانه برای کتابخانه‌ها وسایرین: 000/50 ریال (داخل کشور) و 45 دلار (خارج کشور)

تک شماره: 000/30 ریال (داخل کشور) و 35 دلار (خارج کشور)

مشترکان محترم می‌توانند بهای اشتراک خود را به نام معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز، حساب جاری شماره 14/731028 جام بانک ملت شعبه کوی دانشگاه شیراز، واریز و رسید آن را به دفتر مجله بفرستند.

مجله در حال حاضر در دو نوبت در سال منتشر می‌شود.

و در نهایت فیش مربوطه را به آدرس ایمیل مجله  یا به تلفکس ارسال نمایند.