نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیین گذار مفصل‌بندی بینش دووجهی در ساختار اسطوره‌ای رمان «سنجاب‌ماهی عزیز» [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 28-53]

ا

 • اریش کستنر بررسی تطبیقی مهارت‌های زندگی در رمان‌های(نوجوانان) اریش کستنر و فرهاد حسن زاده [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 80-106]
 • اهداف و کارکردها نقش کارکرد در شکل‌گیری سبک: یک بررسی تطبیقی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 107-128]

ب

 • بازنویسی مقایسۀ قصۀ «خیر و شر» در هفت‌پیکر با بازنویسی آن به گویش بختیاری از نظر روایت‌مندی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • بینش دووجهی مفصل‌بندی بینش دووجهی در ساختار اسطوره‌ای رمان «سنجاب‌ماهی عزیز» [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 28-53]

ت

 • تفکر اسطوره‌ای مفصل‌بندی بینش دووجهی در ساختار اسطوره‌ای رمان «سنجاب‌ماهی عزیز» [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 28-53]

د

 • دشت متلاطم بازنمایی هویت قومی در رمان نوجوان «دشت متلاطم» تو بلوچ نیستی... اگر هم باشی، از ما نیستی! [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-27]

ر

 • رمان بررسی تطبیقی مهارت‌های زندگی در رمان‌های(نوجوانان) اریش کستنر و فرهاد حسن زاده [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 80-106]
 • رمان نوجوان بازنمایی هویت قومی در رمان نوجوان «دشت متلاطم» تو بلوچ نیستی... اگر هم باشی، از ما نیستی! [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-27]
 • رمان نوجوان مفصل‌بندی بینش دووجهی در ساختار اسطوره‌ای رمان «سنجاب‌ماهی عزیز» [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 28-53]
 • روان‌شناسی اگزیستانسیال فهم مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان بر مبنای رویکرد روان‌شناسی اگزیستانسیال (ارنستو اسپینلی) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 186-216]
 • روایت نقّالی بررسی تطبیقی قصه‌ی فریدون به روایت ماصرمی‌ها [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 54-79]

س

 • سروش غیبی بررسی تطبیقی قصه‌ی فریدون به روایت ماصرمی‌ها [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 54-79]
 • سنجاب‌ماهی عزیز مفصل‌بندی بینش دووجهی در ساختار اسطوره‌ای رمان «سنجاب‌ماهی عزیز» [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 28-53]

ش

 • شعر نوجوان «بررسی چگونگی رویکرد به شهر در شعر نوجوان ایران» [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 160-185]
 • شهر و روستا «بررسی چگونگی رویکرد به شهر در شعر نوجوان ایران» [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 160-185]

ض

 • ضحاک بررسی تطبیقی قصه‌ی فریدون به روایت ماصرمی‌ها [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 54-79]

ع

 • علمی‌تخیلی و فانتزی بازنمایی هویت قومی در رمان نوجوان «دشت متلاطم» تو بلوچ نیستی... اگر هم باشی، از ما نیستی! [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-27]
 • علی اکبرکرمانی‌نژاد بازنمایی هویت قومی در رمان نوجوان «دشت متلاطم» تو بلوچ نیستی... اگر هم باشی، از ما نیستی! [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-27]
 • عناصر شهری «بررسی چگونگی رویکرد به شهر در شعر نوجوان ایران» [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 160-185]

ف

 • فرهاد حسن‌زاده بررسی تطبیقی مهارت‌های زندگی در رمان‌های(نوجوانان) اریش کستنر و فرهاد حسن زاده [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 80-106]
 • فرهنگ بختیاری مقایسۀ قصۀ «خیر و شر» در هفت‌پیکر با بازنویسی آن به گویش بختیاری از نظر روایت‌مندی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • فریدون بررسی تطبیقی قصه‌ی فریدون به روایت ماصرمی‌ها [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 54-79]

ق

 • قصۀ خیر و شر مقایسۀ قصۀ «خیر و شر» در هفت‌پیکر با بازنویسی آن به گویش بختیاری از نظر روایت‌مندی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]

ک

 • کشاورز نقش کارکرد در شکل‌گیری سبک: یک بررسی تطبیقی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 107-128]
 • کودک مقایسۀ قصۀ «خیر و شر» در هفت‌پیکر با بازنویسی آن به گویش بختیاری از نظر روایت‌مندی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]

گ

 • گاو بررسی تطبیقی قصه‌ی فریدون به روایت ماصرمی‌ها [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 54-79]
 • گیدوس نقش کارکرد در شکل‌گیری سبک: یک بررسی تطبیقی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 107-128]

م

 • مسئله‌ی ادبیات نوجوان فهم مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان بر مبنای رویکرد روان‌شناسی اگزیستانسیال (ارنستو اسپینلی) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 186-216]
 • مهارت‌های زندگی بررسی تطبیقی مهارت‌های زندگی در رمان‌های(نوجوانان) اریش کستنر و فرهاد حسن زاده [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 80-106]

ن

 • نظامی مقایسۀ قصۀ «خیر و شر» در هفت‌پیکر با بازنویسی آن به گویش بختیاری از نظر روایت‌مندی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • نظریه‌ی ادبیات نوجوان فهم مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان بر مبنای رویکرد روان‌شناسی اگزیستانسیال (ارنستو اسپینلی) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 186-216]

و

ه

 • هویت قومی بازنمایی هویت قومی در رمان نوجوان «دشت متلاطم» تو بلوچ نیستی... اگر هم باشی، از ما نیستی! [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-27]