صورت‌های خیالیِ مجموعۀ شعری «پشت یک لبخند» بیوکِ ملکی بر اساس نظریّۀ ژیلبر دوران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

10.22099/jcls.2020.34468.1721

چکیده

تخیّل در تمام نمودهای مذهبی، اسطوره‌ای و ادبی دارای این قدرت متافیزیکی است که آثاری علیه زوال، مرگ و سرنوشت خلق کند. گذر زمان و ترس از مرگ، مقوله‌ای است که همواره ذهن انسان را آشفته و پریشان کرده و او را واداشته تا برای مقابله با اضطرابِ مرگ، خودآگاه یا ناخودآگاه واکنش نشان دهد. در میان شاعران حوزه نوجوان نیز مرگ‌اندیشی، ذهن‌ خلّاق بیوک ملکی را بر آن داشته تا برای درمان اضطراب مرگ برای مخاطبانِ نوجوانش به تخیّل خویش پناهنده شود و ترسها و شیوههای کنترل آن را در تخیّل خود با تصاویری نمادین بازگو کند. از آن‌جایی که مجموعه شعری «پشت یک لبخند» دارای تصاویر دو قطبی (مثبت و منفی) است، لذا هدف از این پژوهش آن است تا با نگاهی نو، صورت‌های خیالیِ موجود در مجموعه‌ی شعری مذکور را طبق نظریّه‌ی ژیلبر دوران با استفاده از روش کتابخانه‌ای بررسی کند و پاسخ این پرسش را بیابد که: بارزترین صورت‌های خیالی این مجموعه‌ی شعری، متعلّق به کدام منظومه‌ی تخیّلی است؟ نتیجه‌ی کلّی پژوهش حاضر بیان‌گر این نکته است که بیشترین تمایل اندیشه‌ی ملکی در این مجموعه، به منظومه‌ی روزانه‌ی تخیّلات با ارزش‌گذاری مثبت است که نشان می‌دهد شاعر تا اندازه‌ی زیادی به دنیای نوجوانان وارد شده و تصویر مرگ را در تخیّل خود تلطیف کرده و وحشت آن را گرفته و به جای آن، تصویرهای خیال‌انگیز و امیدبخش آفریده ‌است. زمان و مرگ در تخیّل این شاعر در ریختهای حیوانی، تاریکی و سقوطی ظاهر شده و سپس با تصاویری متّضاد کنترل گردیده است. در مجموع تصویرآفرینی‌های موجود در مجموعه‌ شعری «پشت یک لبخند» از نظر ترتیب فراوانی بدین شرح است: ریختهای تماشایی 36 مورد (13/39 درصد)، ریختهای عروجی 23 مورد (25 درصد)، ریختهای تاریکی 18 مورد (56/19 درصد)، ریختهای سقوطی 7 مورد (60/7 درصد)، ریختهای جدایی‌کننده 5 مورد (43/5 درصد) و ریختهای حیوانی 3 مورد (26/3 درصد).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imaginary Faces of Poetry Collection "Behind a Smile" by Malek Buick based on Gilbert Theory

نویسنده [English]

  • omid vahdanifar
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Bojnord University, Bojnord, Iran
چکیده [English]

Imagination in all religious, mythical and literary manifestations has the metaphysical power to create works against deterioration, death and fate. Buoki Maleki (d. 1339) is one of the poets in the field of adolescent poetry in the years following the Islamic Revolution of Iran, whose nature, symbolism, emotion and thought formed the spirit of his poems. Since the poem collection "Behind a Smile" has bipolar (positive and negative) imagery, the purpose of this study is to re-imagine the imaginary forms in the poem collection in accordance with Gilbert's theory using the method. Examine a library and find the answer to this question: Which imaginative system does the most imaginative form of this poem collection belong to? The overall result of the present study indicates that the highest inclination of civic thought in this collection is for the daily system of positively valued imagination, which shows that the poet has largely entered the adolescent world and distorted the image of death in his imagination. Instead he has created imaginative and hopeful images. In sum, the imagery in the collection of poems "Behind a Smile" is as follows: spectacular 36 (39.13%), exotic 23 (25%), dark 18 (19.56) Percentages, 7 (7.60%), 5 (43.43%), and 3 (26.2%) separation morphologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maleki Buick
  • Behind a Smile
  • Gilbert Era
  • Teenage Poetry
  • Sourkhial

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 09 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 25 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1399