تماس با ما

شیراز، پردیس ارم، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، دفتر مجله‌ی مطالعات ادبیات کودک، 

لطفا جهت هر نوع سوال و پرسشی در رابطه با مقاله فقط با ایمیل مجله مکاتبه نمایید.

پست الکترونیک:clsjournal@rose.shirazu.ac.ir

برای اشتراک نسخه های چاپی مجله لطفا برای هر شماره مبلغ مبلغ 20000تومان را به شماره حساب بانک مرکزی ایران

شماره شبا: 530100004001071603020506

شماره شناسه مجلات: 368071658115100141400285037100

به نام  دانشگاه شیراز-مجلات واریز نموده و فیش مربوطه را به همراه آدرس پستی و کدپستی 10 رقمی به ایمیل مجله clsjournal@rose.shirazu.ac.ir ارسال نمایید. تلفن: 36134287-071


CAPTCHA Image