اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سعید حسام پور

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شیراز

shessampouryahoo.com
0000-0001-9683-3573

دبیر تخصصی

فریده پورگیو

زبان و ادبیات انگلیسی استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

f.pourgivgmail.com
0000-0002-0548-314X

مدیر اجرایی

صدیقه محمدی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل کارشناس پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

saeideh12yahoo.com

ویراستار ادبی

فرناز ملکی

ادبیات کودک و نوجوان ویراستار مجله

farnaz.maleki4gmail.com

ویراستار انگلیسی

مسعود غفوری

زبان و ادبیات انگلیسی -

masoud17gmail.com
123

اعضای هیات تحریریه بین المللی

جان استیونز

زبان و ادبیات انگلیسی استاد دانشگاه مکوآری استرالیا

john.stephensmq.edu.au
0000-0003-3694-6749

اعضای هیات تحریریه

مهری پریرخ

کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

mparirokhgmail.com
0000-0002-6065-954X

فریبا خوشبخت

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیاردانشگاه شیراز

khoshbakhtshirazu.ac.ir
0000-0002-1736-5562

نجف جوکار

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شیراز

njowkaryahoo.com

کاووس حسن لی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شیراز

kavooshasanliyahoo.com
0000-0003-1976-7829

زهرا ریاحی زمین

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شیراز

riahizamingmail.com

مصطفی صدیقی

ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه هرمزگان

navisa_manyahoo.com

علی عباسی

زبان و ادبیات فرانسه استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

ali_abasi2001yahoo.com

منیژه عبدالهی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه فارسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

manijeh.abdolahigmail.com

محمدحسین کرمی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شیراز

mhkaramirose.shirazu.ac.ir
0000-0002-8947-2477

امیرعلی نجومیان

زبان انگلیسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

a-nojoumiansbu.ac.ir
4287
0000-0002-3202-7190