بررسی نقش و کارکرد راوی اول شخص در شعر روایی کودک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

راوی اول شخص، راوی «درونداستانی» است و خود یکی از شخصیتهای داستان- که درگیر حوادث داستانی است- به شمار میرود. این راوی، گاه قهرمان داستان و گاه شاهد ماجراهاست. «صدا»ی اصلی و غالب در روایت اول شخص، صدای راوی است. همچنین «کانونیگر» اصلی این نوع روایت نیز خود راوی به شمار میرود. بررسی کارکردهای راوی اول شخص در شعر  روایی کودکان گروه سنی الف، نشان از قابلیتها و امکانهای بسیار این شیوهی روایت در شعر کودک دارد. استفاده از راوی اول شخص در شعر کودکان گروه سنی الف، تأثیرات تربیتی و آموزشی این اشعار را افزایش میدهد. البته به کارگیری این نوع راوی، به دلیل ظرافتهای کاربرد «صدا» و «کانونیگر» کودک گروه سنی الف، کار دشواری است و باید به دقت انجام گیرد. بررسی دو مجموعه شعر از ناصر کشاورز و مصطفی رحماندوست، بسامد بالای کاربرد راوی اول شخص را در شعر این گروه سنی، تأیید میکند. 
واژه‌های کلیدی:

کلیدواژه‌ها


حکیمی محمود و کاموس، مهدی. (1384). مبانی ادبیات کودک و نوجوان. تهران: آرون.
خلیلی‌جهانتیغ، مریم و رحیمی، صغری. (1390). «مشابهت​ها و تفاوت​های داستان کودک و بزرگسال»، پژوهش‌نامهی زبان و ادبیات فارسی، سال 3، شماره​ی 9: صص 138- 109. 
رحماندوست، مصطفی. (1376). زیباتر از بهار. تهران: مدرسه.
کشاورز، ناصر. (1386). شعرهای شیرین برای بچهها (آب، بابا، ماما). تهران: قدیانی (کتاب​های بنفشه)
محمدی، محمدهادی. (1378). روش‌شناسی نقد ادبیات کودکان. تهران: سروش.
Fludernik, Monika. (2009). An Introduction to Narratology. Translated from the German by Patricia Häusler-Greenfield and Monika Fludernik, Routledge, New York.
Frye, Joanne S. (1986). Living Stories, Telling Lives: Woman and the Novel in ContemporaryExperience. Ann Arbor: U of Michigan P
Genette, Gérard. (1980 [1972]). Narrative Discourse. Trans. Jane E. Lewin. Oxford: Blackwell.
Jahn, Manfred. (2005). Narratology: A Guide to the Theory of Narrative. English Department, University of Cologne.
Jakobson, Roman. (1960). "Linguistics and Poetics". In Sebeok, Thomas E., ed. Style in Language. Sebeok. Cambridge, Mass: M.I.T. PP. 350-377.
Lanser, Susan Sniader. (1981). The Narrative Act: Point of View in Prose Fiction. Princeton: Princeton UP.
 Rimmon-Kenan, Shlomith. (1983). Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London: Methuen.