در جست‌وجوی استقلال انتخاب متن‌های ادبی مناسب برای برنامه‌ی «فلسفه برای کودکان»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

مقاله­ی حاضر برای این­که نشان دهد برنامه‌ی «فلسفه برای کودکان»، می­‌تواند برای رسیدن به هدف عمده‌ی خویش یعنی دست­یابی به استقلال از داستان­‌های موجود در ادبیات کودک بهره گیرد، به تحلیل محتوایی از نوع تأملی یا فکری چند داستان در این گستره پرداخت. یافته­های پژوهش نشان داد، آثار یاد شده به خوبی می‌توانند به یاری برنامه‌ی «فلسفه برای کودکان» بشتابند و  نیازهای آنان را پاسخ گویند؛ همچنین مشخص شد که همانندی­های بسیاری میان دیدگاه­های مرتضی خسرونژاد، ماریا نیکولایوا و برونو بتلهایم با یافته­های این تحقیق وجود دارد.
واژه‌های کلیدی:

کلیدواژه‌ها


اوئنز، لیلی. (1383). قصّه­ها و افسانه­های برادران گریم. ترجمه­ی حسن اکبریان طبری. تهران: هرمس        
بارنت، فرانسیس. (1375). سارا کرو. ترجمه‌ی هادی عادل‌پور. تهران: کوشش.
بایرامی، محمدرضا. (1371). کوه مرا صدا زد. تهران: نشر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
بتلهایم، برونو. (1381). افسون افسانه­ها. ترجمه‌ی اختر شریعت­زاده. تهران: هرمس.
خسرونژاد، مرتضی. (1383). معصومیت و تجربه. تهران: نشر مرکز.
ــــــــــــــــــ. (1386). «تأملی بر هم­نشینی ادبیات کودک و فلسفه در برنامه­ی فلسفه برای کودکان». نوآوری­های آموزشی. شماره 2. سال ششم. صص 109-124.
رنگن، بجرون. (1378). شبان کوچک در غار. ترجمه‌ی مجید عمیق. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
شریعتمداری، علی. (1380). اصول و فلسفه تعلیم و تربیت. تهران: امیرکبیر.
عارف‌نیا، علی. (1385). رفتار با کودک. تهران: شورا.
قائدی، یحیی. (1383). آموزش فلسفه به کودکان. تهران: نشر دواوین.
کستنر، اریش. (1384). امیل و کارآگاهان. ترجمه‌ی مژگان عبدالهی. تهران: کیمیا.
گال، مردیت، والتر بورگ، و جویس گال. (1383). روش­های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی. ترجمه­ی احمدرضا نصر، حمیدرضا عریضی و دیگران. ج2. تهران: دانشگاه شهید بهشتی و سمت.   
مالو، هکتور. (1376). باخانمان. ترجمه‌ی محمد قاضی. تهران: انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
میرشاهی، آیدا. (1381). «امیل، مسافر پیکار آرزو». فرهنگ توصیفی شخصیت­های نوجوانان. فریدون عموزاده خلیلی و گروهی از نویسندگان و پژوهش‌گران. ج1. تهران: آفتاب­گردان.            
ویتلی، دنیس. (1372). روانشناسی پیروزی. ترجمه‌ی علی شقایق. تهران: کویر.
نیکولایوا، ماریا. (1387). «بزرگ شدن: دو راهی ادبیات کودک». ]ترجمه‌ی غزال بزرگمهر[؛ در دیگرخوانی­های ناگزیر. به کوشش مرتضی خسرونژاد. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
  
Maykut, P. & orhouse, R. (1995). Beginning Qualitative Research. London: Falmer Press      
Winch, C., J.Gingle. (1999). Key Concepts in the Philosophy of Education. London: Routledge.