درباره نشریه

این مجله به صورت دو فصلنامه در سال به چاپ می رسد و از سال 1389 اولین شماره مجله به چاپ رسیده است و از آن زمان به طور مداوم هر دو فصل یک شماره چاپ و نمایه می شود.