درباره نشریه

این مجله به صورت دو فصلنامه در سال به چاپ می رسد و از سال 89اولین شماره مجله به چاپ رسیده است