تماس با ما

شیراز، پردیس ارم، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، دفتر مجله‌ی مطالعات ادبیات کودک، 

لطفا جهت هر نوع سوال و پرسشی در رابطه با مقاله فقط با ایمیل مجله مکاتبه نمایید.

پست الکترونیک:clsjournal@rose.shirazu.ac.ir

شماره حساب مجله:

حساب بانک مرکزی ایران

شماره شبا: 530100004001071603020506

شماره شناسه مجلات: 368071658115100141400285037100

ایمیل مجله clsjournal@rose.shirazu.ac.ir

تلفن: 36134287- 071