اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سعید حسام پور

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شیراز

shessampouryahoo.com

مدیر اجرایی

صدیقه محمدی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل کارشناس پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

saeideh12yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

جان استیونز

زبان انگلیسی دانشگاه استرالیا

john.stephensmq.edu.au

اعضای هیات تحریریه

مهری پریرخ

کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

mparirokhgmail.com

دکتر فریده پورگیو

زبان و ادبیات انگلیسی استاد دانشگاه شیراز

f.pourgivgmail.com

فریبا خوشبخت

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیاردانشگاه شیراز

khoshbakhtshirazu.ac.ir

نجف جوکار

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شیراز

njowkaryahoo.com

کاووس حسن لی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شیراز

kavooshasanliyahoo.com

زهرا ریاحی زمین

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

riahizamingmail.com

علی عباسی

زبان و ادبیات فرانسه استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

ali_abasi2001yahoo.com

منیژه عبدالهی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه فارسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

manijeh.abdolahigmail.com

محمدحسین کرمی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شیراز

mhkaramirose.shirazu.ac.ir