فرایند پذیرش مقالات

ب.  مراحل بررسی و چاپ مقاله‌ها

1. نویسندگان ضروری است جهت ارسال مقاله به سامانه زیر مراجعه و ثبت‌نام نمایند. http://jcls.shirazu.ac.ir و پس از آن جهت پی‌گیری وضعیت مقاله نیز به این سامانه مراجعه نمایند.

2. مقاله‌های دریافتی نخست از سوی هیأت تحریریه بررسی و در صورت برخورداری از شایستگی­های اولیه، برای ارزیابی به سه نفر از داوران صاحب‌نظر سپرده خواهد شد. برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسنده/ نویسندگان از مقاله حذف می‌شود.

3. هیأت تحریریه­ی مجله در رد یا پذیرش و نیز ویرایش و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.

4. مسؤولیت مطالب هر مقاله از هر نظر بر عهده­ی نویسنده­/ نویسندگان مقاله است.

5. مقاله‌های ارسال شده نباید در مجله­ی دیگر یا مجموعه مقاله‌های سمینارها و مجامع علمی به چاپ رسیده یا هم­زمان برای چاپ به جای دیگری سپرده شده باشد.

6.ضروری است نویسندگان محترم هنگام فرستادن مقاله، نامه­ای مبنی بر این‌که مقاله­ی خود را برای چاپ به مجله­ای دیگر نسپرده­اند، پیوست کنند.