نگاهی بر عناصر داستان در بازنویسی کتاب قصه‌های شیرین‌ کلیله‌ و دمنه برای نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

بازنویسی و ساده‌سازی متون کهن ادب‍ی به زبان قابل فهم برای گروه‌های سن‍ی مختلف از جمله نوجوانان اهم‍یت زیادی دارد. ضرورت این کار آشنا ‌شدن نوجوانان با فرهنگ، آداب ‌و ‌رسوم، تمدّن، مفاخرمل‍ّی وگذشته‌ی ادب‍ی این مرزوبوم است. یکی از این متون کهن و ارزشمند ادبی، کتاب کلیله‌و‌دمنه است. کتابی سرشار از مفاه‍یم  اخلاقی و اجتماع‍ی، که چگونه زیستن را به خواننده‌ی خویش م‍ی‌آموزد. دراین پژوهش، نخست به اهم‍یّت کتاب کل‍یله‌و دمنه، سپس به بررس‍ی و مقایسه‌ی متن بازنویسی‌شده به لحاظ اصول مهم داستان‍ی (پ‍یرنگ، شخص‍یت و شخص‍یت‌پردازی، درون‌مایه، زاویه‌دید، فضاسازی) با متن اصلی، پرداخته شده است. طرح و پ‍یرنگ متون بازنویسی شده استحکام و انسجام بیش‌تری نسبت به متن اصل‍ی دارند. درون‌مایه در هر دو متن یکسان، ولی شیوه‌ی ارائه‌ی درون‌مایه متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Story Elements in Rewriting of Kalileh VA Demneh for Adolescents

چکیده [English]

 
 

Safari * M. Rahimi**   S. Najafi Behzadi** *

Shahrekord University
 
Regeneration and simplification of ancient literary texts to make them   understandable to different age groups including adolescents is very important. Adolescents need to be familiar with their culture, customs, national figures and their pas literary assets. One of these ancient and valuable literary texts is the story collection of Kelil VA demneh. The book is full of moral and social teachings which show the readers how to live. This study, first, focuses on the importance of its moral and social inspiration and then it is compared to its regenerated and simplified version to examine whether the elements and principles in terms of story (plot, character and characterization, theme, point of view and atmosphere) are kept as they are in the original one. The findings indicate that the simplified version seems to enjoy more integrity to the original one. The findings also show that although the themes in both versions seem to be alike, the way they are presented to the readers are different.
  
* Associate Professor of Persian Language & Literature, safari_706@yahoo.com.
** Assistant Professor of English Language & Literature, rahimi@lit.sku.ac.ir.
*** Associate Professor of Persian Language & Literature, najafi23ir@yahoo.com.
Received: 03/15/2011                         Accepted: 12/12/2011
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: regeneration
  • simplification
  • ancient literary text
  • Kelil VA Demne
  • adolescent
احمدی، بابک. (1380). ساختار و تأویل متن. تهران: مرکز.
انوری، حسن. مرجان، انصاری. (1384). فرهنگ نام و سخن. تهران: سخن.
پایور، جعفر. (1380). ‌شیخ در توبه. تهران: شرافیه.
پریرخ، مهری. (1386). «داستان هم‌چون ابزاری برای کمک به کودکان و نوجوانان در مقابله با مشکلات» (بررسی داستان­های کودکان با رویکرد کتاب درمانی). پژوهش‌نامه ادبیات کودک و نوجوان، شماره‌ی 48. صص 49-68.
حسام‌پور، سعید. (1389). «بررسی خواننده‌ی نهفته در داستان­های اکبرپور». مجله‌ی ادبیات کودک، سال 1، شماره‌ی 1، بهار و تابستان، صص 101-127.
خطیبی، حسین. (1375). فن نثر در ادبیات فارسی. تهران: سخن.
زرین‌کوب، عبدالحسین. (1373). بحر در کوزه. تهران:  علمی.
زیس، آونر. (1360). پایه­های هنرشناسی علمی. ترجمه‌ی ک. م. تهران: پیوند.
سلدن، رامان، ویدوسون، پیتر. (1387). راهنمای نظریه‌ی ادبی معاصر. تهران: طرح نو.
فروزنده، مسعود. (1389). «نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده‌ای از داستان‌های کودکان». مجله‌ی ادب‌پژوهی گیلان، سال 3، شماره‌ی 9، صص 151-171.                                                     
فورستر، ادوارد مورگان. (1382). ‌جنبه­های رمان. ترجمه­ی ابراهیم یونسی. تهران: نگاه.
لطف‌الله، داوود. (1387). قصه­های شیرین کلیله ‌و دمنه برای نوجوانان. تهران: پیرایش.
محمدی، محمد‌هادی و قایینی، زهره. (1386). تاریخ ادبیات کودکان ایران در روزگار نو. تهران: بی‌نا.       
منشی، نصرالله. (1384). ترجمه‌ی کلیله ‌و دمنه. تهران: دانشگاه تهران. 
میرصادقی، جمال.‌ (1385). عناصر‌ داستان. تهران: ‌سخن.
ــــــــــــــــ. (1386). ادبیات داستانی، قصّه، رمان. تهران: سخن.
هاشمی‌نسب، صدیقه. (1371). کودکان و ادبیات رسمی ایران. تهران: سروش.
یوسفی،‌ غلامحسین. (1376). ‌دیداری با اهل قلم. (ج1). تهران: علمی.     
یونسی، ابراهیم. (1388). هنر داستان‌نویسی. تهران: نگاه.
Barnet, sylvan. (1964). A dictionary, of literary terms. London.