دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 
3. راز توفیق شعر «باران»

صفحه 61-76

10.22099/jcls.2012.430

محمدرضا خسروی شکیب؛ جواد دهقانیان