بررسی مراحل حل مسئله و ویژگی های حل کنندگان مسئله در انیمیشن های کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد آموزش ابتدایی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شیراز

10.22099/jcls.2023.43457.1934

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مراحل حل مسئله و ویژگی‌های حل‌کنندگان مسئله در انیمیشن‌های کودکان براساس مراحل حل مسئله‌ی دیویی و ویژگی‌های حل‌کنندگان مسئله‌ی گریفین  بود. پژوهش حاضر در پارادایم تحقیقات کیفی قرار داشت. انیمیشن‌های بررسی‌شده در این پژوهش، شامل ده انیمیشن از انیمیشن‌های برگزیده‌ی جایزه‌ی اسکار بود که به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. این انیمیشن‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای قیاسی و براساس مراحل حل مسئله‌ی «دیویی» و ویژگی‌های حل‌کنندگان مسئله‌ی گریفین بررسی شدند. نتایج پژوهش نشان‌دهنده‌ی این بود که از بین مراحل حل مسئله، بیشترین مرحله مربوط‌به ارائه‌ی راه‌حل و بررسی راه‌حل‌ها بود و کمترین مرحله نیز تدوین نتایج و ارزیابی آن‌ها بود. در این ‌بین از میان ده انیمیشن تحلیل‌شده؛ انیمیشن شهر اشباح و زوتوپیا بیشترین مراحل حل مسئله و انیمیشن‌های دلیر و منجمد کمترین مراحل حل مسئله را داشتند. نتیجه‌ی دیگر پژوهش، تحلیل ویژگی‌های حل‌کنندگان مسئله بود که بیش‌ترین این ویژگی‌ها مربوط ‌به کارآمدی و کمترین آن‌ها مربوط به دانش پیشین بود. ویژگی‌های جست‌وجوی کمک و تولید راه‌حل‌های مختلف نیز مشاهده شدند. از بین انیمیشن‌های تحلیل‌شده در این قسمت انیمیشن‌های کوکو، شهر اشباح و زوتوپیا بیشترین ویژگی‌های حل‌کنندگان مسئله را داشتند و انیمیشن‌های بالا و دلیر کمترین فراوانی را به خود اختصاص دادند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Problem Solving Stages and the Characteristics of Problem Solvers in selected Children's Animations

نویسندگان [English]

  • mahboobeh alborzi 1
  • Fariba Khoshbakht 1
  • Farzaneh salmanzadeh 2
1 Associate prof of Shiraz University
2 M A in Shiraz university
چکیده [English]

TThe purpose of this study was to investigate the problem-solving stages and the characteristics of problem-solvers in children's animations based on the Dewey problem-solving stages and the characteristics of Griffin problem-solvers. The present study was in the paradigm of qualitative research. The animations studied in this study included 10 animations from the Oscar-selected animations that were randomly selected. These animations were examined using the method of deductive content analysis based on the "Dewey" problem solving steps and the characteristics of "Griffin" problem solvers. The results showed that among the problem-solving stages, the most important step was related to providing solutions and reviewing solutions, and the lowest stage was to formulate the results and evaluate them. Among the 10 animations analyzed, Sprited Away and Zootopia had the most problem-solving stages and the brave and frozen animations had the least problem-solving stages. Another result of the research was the analysis of the properties of problem solvers, most of which were related to previous knowledge. The characteristics of seeking help and producing different solutions were observed. Among the animations analyzed in this section, Coco, Sprited Away and Zootopia animations had the most problem-solving features and high and brave animations had the least frequency..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children Animations
  • Dewey Problem Solving Steps
  • Griffin Characteristics of problem solvers
  • Problem Solving Thinking
اسماعیلی‌پیشکشی، بهناز. (1398). تأثیر آموزش حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی، خلاقیت و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوره‌ی دوم شهرستان زرند. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مؤسسه‌ی آموزش عالی علامه‌جعفری رفسنجان.
امینی‌پیرجل ، لیلا. (1398). تأثیر انیمیشن‌های ترسناک در مقایسه با انیمیشن‌های کمدی به‌همراه و بدون زیرنویس فارسی و انگلیسی بر یادگیری لغات زبان آموزان مبتدی ایرانی. پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.
پوریانی، جابر و همکاران، (1397). فضای مجازی و سوادرسانه ای. تهران: پشتیبان
راستگو، اعظم. (1393). بررسی میزان استفاده‌ی معلمان از روش تدریس مبتنیبر پرورش مهارت‌های حل مسئله در درس علوم پایه‌ی چهارم ابتدایی منطقه‌ی شش شهرستان تهران در سال تحصیلی 94-93. پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد دانشگاه تربیت‌معلم تهران.
سیف، علی‌اکبر. (1387). روشهای مطالعه و یادگیری. تهران: دوران.
شریعتمداری، علی. (1369). روان‌شناسی تربیتی. تهران: امیرکبیر.
میرزاپور، حسین و همکاران. (1400). «نقش انیمیشن تلویزیونی در احیای آیین‌های نمایشی برای کودکان». مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه، شماره‌ی 11، دوره‌ی 4، صص151-181.
یوسفی، فاطمه. (1392). بررسی مراحل حل مسئله و ویژگی‌های حل‌کنندگان مسئله در ادبیات کودکان. پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد دانشگاه شیراز.
Aman Zadeh, A. & Mansour Al Noman F, M. (2015). "Studying the influence of training based on web and computer and mobile learning on students' critical thinking skills and creative thinking in students of Mazandaran province universities". Research in School and Virtual Learning3(9), 57-68.‏
Attard, R.,& Cremona, G. (2022). "The influence of animated cartoons on primary children's views of social reality: an ethnographic study in a Maltese primary school", Education 3-13, 50:3, 329-347, DOI: 10.1080/03004279.2020.1850827
Averin, S. A., Alisov, E. A., Murodkhodzhaeva, N. S., Noskov, I. A., Tsaplina, O. V., & Osipenko, L. E. (2018). "Information technologies in education: forming the competences of the future". International Journal of Engineering and Technology (UAE)7(4.7), 276-282.‏
Bernard-Opitz, V., Sriram, N., & Nakhoda-Sapuan, S. (2001). "Enhancing social problem solving in children with autism and normal children through computer-assisted instruction". Journal of autism and developmental disorders31(4), 377-384.‏
Burke, A., & Marsh, J. (2013). Children's Virtual Play Worlds Culture, Learning, and Participation. New Literacies and Digital Epistemologies. Volume 58. Peter Lang Publishing Group. 29 Broadway 18th Floor, New York, NY 10006.‏
Costa, A., & Kallick, B. (2000). Habits of mind: A developmental series.‏ https://www.chsvt.org/wdp/Habits_of_Mind.pdf
Cooke, A., & Kemeny, T. (2017). "Cities, immigrant diversity, and complex problem solving". Research Policy46(6), 1175-1185.‏
Clarke, J. (2019). Critical dialogues: Thinking together in turbulent times. Policy Press.
Dawkins, Z. (2015). "Co-animate: Animation as a Communication Tool for Social Change". Masters of Animation & Interactive Media, RMIT University, 1-17.‏
Dewey, J. (1997). How we think. Courier Corporation.‏
Diehl, D. C., & Toelle, S. C. (2011). "Tomando buenas decisiones: La televisión y el aprendizaje de los niños pequeños, consejos para los padres". EDIS, (7), 1-3.
D'zurilla, T. J., & Goldfried, M. R. (1971). "Problem solving and behavior modification". Journal of abnormal psychology78(1), 107.
Fisher, R. (2005). Teaching children to think. Nelson Thornes.‏
Goldstein, E. (2008). Cognitive psychology: Connecting mind, research, and everyday experience: Cengage learning (p. 231). ISBN 978-1-133-00912-2.
Gagné, R.M. (1973). The learning of concepts. Prentice-Hall; Englewood Cliffs, NJ.
Griffin, S. L. (2005). It's the thought that counts: The portrayal of problem solving in children's literature. University of Wyoming.‏
Griffin, M., Learmonth, M., & Piper, N. (2018). "Organizational readiness: Culturally mediated learning through Disney animation". Academy of Management Learning & Education17(1), 4-23.‏
Habib, K., & Soliman, T. (2015)." Cartoons’ effect in changing children mental response and behavior". Open Journal of Social Sciences, 3(09), 248.‏
Hardin, L. E. (2003). "Problem-solving concepts and theories". Journal of veterinary medical education30(3), 226-229.
Jensen, E. (1998). "Teaching with the brain in mind, Association for Supervision and Curriculum Development". Science Teachers Association, Alexandria, VA.‏
Kocak, O., & Goktas, Y. (2021). "The effects of three-dimensional cartoons on pre-school children’s conceptual development in relation to spatial perception", International Journal of Early Years Education, 29:4, 420-437, DOI: 10.1080/09669760.2020.1814213
Lau, Y., Fang, L., Cheng, L. J., & Kwong, H. K. D. (2019). "Volunteer motivation, social problem solving, self-efficacy, and mental health: a structural equation model approach". Educational Psychology39(1), 112-132.‏
Lee, Y. Y., Chen, H. R., & Chang, S. C. (2017). "Learning effects of iconic representation animation teaching on the mathematics problem solving process". In 2017 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshops (Ubi-Media) (pp. 1-4). IEEE.
Martzoukou, K. (2022). "“Maddie is online”: an educational video cartoon series on digital literacy and resilience for children", Journal of Research in Innovative Teaching & Learning, 15(1), 64-82. https://doi.org/10.1108/JRIT-06-2020-0031
Osborn, A. F. (1953). Applied imagination: Principles and procedures of creative problem-solving. New York: Charles Scribner’s Sons.
Prawat, R. S., & Floden, R. E. (1994). "Philosophical perspectives on constructivist views of learning". Educational Psychologist29(1), 37-48.‏
Rincover, A. (1978). "Variables affecting stimulus fading and discriminative responding in psychotic children". Journal of Abnormal Psychology87(5), 541-565
Ritonga, S. Safrida, S., Huda, I., & Sarong, M. A. (2020, February). "The effect of problem-based video animation instructions to improve students’ critical thinking skills". In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1460, No. 1, p. 012107). IOP Publishing.‏
Rodzalan, S. A., & Saat, M. M. (2015). "The perception of critical thinking and problem solving skill among Malaysian undergraduate students". Procedia-Social and Behavioral Sciences172, 725-732.‏
Yanping, G. (2002). "New Horizons Pluto-Kuiper Belt Mission: Design and Simulation of the Pluto-Charon Encounter". IAF abstracts, 34th COSPAR Scientific Assembly, 679.‏
Wang,M., & Jacobson, M.J.(2011). "Guest editorial - knowledge visualization for learning and knowledge management". Educational Technology & Society ,14(3), 1–3.
Weisberg, R. W. (2015). "Toward an integrated theory of insight in problem solving". Thinking & Reasoning21(1), 5-39.‏
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.‏