دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 28، اسفند 1402 
نقد بوم‌گرایانة روایت اقتباسی داستان اوّلین پادشاه جهان

صفحه 301-328

10.22099/jcls.2023.44206.1939

محمد جعفر یاحقی؛ زهرا پارساپور؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ فاطمه محمَدزاده