دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389 
5. بررسی عناصر طبیعت در کتاب فارسی دوم دبستان

صفحه 101-123

10.22099/jcls.2012.439

احیاء عمل صالح؛ منیژه عبدالهی؛ ربابه کارگران


6. در جست‌وجوی استقلال انتخاب متن‌های ادبی مناسب برای برنامه‌ی «فلسفه برای کودکان»

صفحه 125-155

10.22099/jcls.2012.440

جواد فرزان فر؛ یحیی قائدی؛ میرعبدالحسین نقیب زاده؛ علیرضا محمودنیا