دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1389 
بررسی عناصر طبیعت در کتاب فارسی دوم دبستان

صفحه 101-123

10.22099/jcls.2012.439

احیاء عمل صالح؛ منیژه عبدالهی؛ ربابه کارگران