دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1396 
6. بررسی نماد روانشناختی در شعر کودک

صفحه 117-130

10.22099/jcls.2016.3864

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکراله پورالخاص؛ پیام فروغی راد